Thông tin liên hệ


Thông tin chung về hội nghị (TS. Cường):

vavs2019.info@gmail.com

cuong.nguyenkien@hcmuaf.edu.vn

Tel: 0918572144

 

Thông tin về tài trợ (PGS. TS. Thiệu):

nguyen.quangthieu@hcmuaf.edu.vn

Tel: 0913850960

 

Thông tin về khoa học (PGS.TS. An):

an.vothitra@hcmuaf.edu.vn

Tel: 0775961774